Gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy naszym nowym SPECJALISTOM

SESJA JESIENNA 2016

 • 41 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
  Zdawalność 100%
  Egzamin z dnia 22 listopada 2016 
 • 50 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 170,7
  Wykres wyników → otwórz
  Mamy przyjemność i zaszczyt złożyć szczególne gratulacje naszej absolwentce, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu państwowego!! spośród wszystkich zdających osób.
 • 48 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
  Zdawalność ~100%
  Ś
  rednia wyników – 159,4
  Wykres wyników → otwórz

SESJA WIOSENNA 2016

 • exam84 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 157,21
  Wykres wyników → otwórz
 • 24 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego 
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 154
  Wykres wyników → otwórz
 • 34 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego 
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 141,06 (najwyższa w Polsce)
  Wykres wyników → otwórz
 • 15 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego 
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 161,67 (najwyższa w Polsce)
  Wykres wyników → otwórz
 • 39 specjalistom w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego
  Zdawalność 100%
  Średnia wyników – 162,31
  Wykres wyników → otwórz

Terminy naborów na najbliższe szkolenia

UWAGA !!!

OBNIŻKA CEN NA WYBRANE SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia Przeznaczony dla Dodatkowe warunki ukończenia szkolenia 1)
Nabór do dnia Termin rozpoczęcia Koszt Wpłata miesięczna
SPECJALIZACJE  2)
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE pielęgniarki x 7 kwietnia 20 kwietnia 4560 15 wpłat po 304 zł
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG
31 lipca wrzesień 4425 15 wpłat po 295 zł
PIELĘGNIARSTWO
INTERNISTYCZNE
pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG oraz
PRZETACZANIA KRWI I PREPARATÓW KRWIO-POCHODNYCH
31 lipca wrzesień 4425 15 wpłat po 295 zł
PIELĘGNIARSTWO
ANESTEZJOLOGICZNE
I INTENSYWNEJ OPIEKI
pielęgniarki kursy
specjalistyczne:
RKO i EKG
15 maja czerwiec 4650 15 wpłat po 310 zł
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG
28 lutego 16 marca 4500
4320
15 wpłat po 288 zł
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE pielęgniarki x 31 lipca wrzesień 4200
15 wpłat po 280 zł
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
PROMOCJA!
pielęgniarki kursy
specjalistyczne:
RKO i EKG
28 kwietnia maj 5076
4410
18 wpłat po 282 zł
245 zł
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE położne kursy specjalistyczne: leczenie ran dla położnych, RKO noworodka 28 lutego 16 marca 4350 15 wpłat po 290 zł
PIELĘGNIARSTWO PALIATYWNE pielęgniarki kurs specjalistyczny:
RKO
31 lipca wrzesień 4500
15 wpłat po 300 zł
KURSY KWALIFIKACYJNE
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA pielęgniarki x 30 kwietnia maj 1700 5 wpłat po 340 zł
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE pielęgniarki, położne x 30 kwietnia maj 1600 5 wpłat po 320 zł
PIELĘGNIARSTWO
ANESTEZJOLOGICZNE
I INTENSYWNEJ OPIEKI
pielęgniarki kursy
specjalistyczne:
RKO i EKG
30 kwietnia maj 1915 5 wpłat po 383 zł
OCHRONA ZDROWIA PRACUJĄCYCH pielęgniarki x 14 kwietnia 21 kwietnia 1720
1600
5 wpłat po 320 zł
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE pielęgniarki x 17 marca 31 marca 1525 5 wpłat po 305 zł
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE położne x 30 kwietnia maj 1292
1028
4 wpłat po 257 zł
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
PROMOCJA!
pielęgniarki x 30 kwietnia maj 1825
1650
5 wpłat po 365 zł
330 zł
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE
PROMOCJA!
pielęgniarki kursy specjalistyczne:
RKO i EKG
30 kwietnia maj 1875
1750
5 wpłat po 375 zł
350 zł
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE położne kursy specjalistyczne:
RKO i RKO NOWORODKA
30 kwietnia maj 1470 5 wpłat po 295 zł
KURSY SPECJALISTYCZNE
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE
RECEPT – I CZĘŚĆ 3)
pielęgniarki, położne x 31 maja czerwiec 520  x
ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE
RECEPT – II CZĘŚĆ 4)
pielęgniarki, położne x 31 maja czerwiec 430  x
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA (RKO)
PROMOCJA!
pielęgniarki, położne x 28 kwietnia maj 766
680
2 wpłaty po 383 zł
340 zł
WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO (EKG)
PROMOCJA!
pielęgniarki, położne x 28 kwietnia maj 560
470
2 wpłaty po 280 zł
235 zł
WYKONYWANIE I OCENA TESTÓW SKÓRNYCH
pielęgniarki x 31 lipca wrzesień 346 x
WYKONANIE BADANIA SPIROMETRYCZNEGO
pielęgniarki x 28 kwietnia maj 510 2 wpłaty po 255 zł
WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE 5)
pielęgniarki, położne x wrzesień 2017 wrzesień 2017 800 5)
660
5)
2 wpłaty
po 400 zł
po 330 zł 5)
SZCZEPIENIA OCHRONNE
PROMOCJA!
pielęgniarki x 28 kwietnia maj 494
487
x
SZCZEPIENIA OCHRONNE położne x 28 kwietnia maj 402 2 wpłaty po 201 zł
EDUKATOR W CUKRZYCY pielęgniarki, położne x 28 kwietnia maj 798 2 wpłaty po 399 zł
LECZENIE RAN
położne x 31 marca 21 kwietnia 500
490
2 wpłaty po 245 zł
LECZENIE RAN  pielęgniarki x 31 marca 21 kwietnia 800
786
2 wpłaty po 393 zł
OPIEKA NAD PACJENTEM PODDAWANYM PROCEDUROM DIAGNOSTYCZNYM I TERAPEUTYCZNYM Z UŻYCIEM OTWARTYCH ŹRÓDEŁ PROMIENIOWANIA pielęgniarki x 28 kwietnia maj 546 2 wpłaty po 273 zł
PEDIATRYCZNA DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA pielęgniarki x 31 marca 21 kwietnia 948 2 wpłaty po 474 zł

ZAPYTAJ O MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA SZKOLENIA W MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (TEL. 12 422 88 54) !!!

1)
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest przedstawienie zaświadczeń o ukończeniu wskazanych kursów z zastosowaniem wyjątków opisanych w aktualizacji do programów szkoleń.

2) Pielęgniarka/położna przed zakończeniem specjalizacji musi ukończyć kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które uzyskały tytuł specjalisty po 2001 r. lub ukończyły kurs z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment lub uzyskały dyplom licencjata pielęgniarstwa / położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013.

3) Część I dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

4) Część II dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

5) Dla uczestników specjalizacji organizowanych przez MMCKP koszt całkowity kursu – 600 zł (2 wpłaty po 300 zł), zwolnienie z opłaty wpisowej.

 


Opłata wpisowa: kursy – 50 zł, specjalizacja – 100 zł
(w przypadku zgłoszenia się jednoczasowo na więcej niż jedno szkolenie, pobierana  jest tylko jedna opłata wpisowa)

Brak opłaty wpisowej będzie oznaczał rezygnację z udziału w szkoleniu.
Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji złożonej przez kandydata.
(NR KONTA)

Terminy rozpoczęcia szkoleń nie są ostateczne (uzależnione od ilości chętnych na szkolenia).
Wzór umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem do wglądu w biurze MMCKP przed rozpoczęciem szkolenia.

Prosimy o składanie zgłoszeń drogą mailową lub faxem,
Formularze zgłoszeniowe do pobrania w zakładce – Wymagane dokumenty.

Podstawowe warunki kwalifikacji na szkolenia

kurs

Specjalizacja:

 • Wniosek o dopuszczenie do specjalizacji – (Wymagane dokumenty)
 • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)
 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza – minimum 2 lata w ostatnich 5 latach pracy
 • W zależności od specjalizacji kopie dokumentów, potwierdzające ukończenie wymaganych programem szkoleń (np. RKO, EKG)

Kurs kwalifikacyjny:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy – (Wymagane dokumenty)
 • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)
 • Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza – 6 miesięcy
 • W zależności od kursu kopie dokumentów, potwierdzające ukończenie wymaganych programem szkoleń (np. RKO, EKG)

Kurs specjalistyczny:

 • Kwestionariusz zgłoszeniowy – (Wymagane dokumenty)
 • Kopia prawa wykonywania zawodu (w przypadku ewentualnych zmian w prawie wykonywania zawodu również kopia tych zmian)

Wnioski należy składać pocztą, drogą elektroniczną (skan dokumentów na email: biuro@mmckp.pl), faksem – 012 / 39 77 947 lub osobiście – ul. Bratysławka 1a (IV piętro) w godzinach:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00 – 16:00
środa 10:00 – 18:00

Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura – tel. 783 050 003, a także pocztą elektroniczną (biuro@mmckp.pl).

Kontakt z DYREKCJĄ od 9:00-15:00 – tel. 783 001 883 oraz 783 001 983.